سفارش تبلیغ
صبا

باباسلام بی بدنی یا که بی سری

مگذر از این سؤال من این بار سرسری

امشب برای ماتم تو روضه خوان شدم

شاید به جا بیاورمت رسم دختری

دیدم به نیزه می روی و می دویدمت

هر بار هم رسیدم ، دیدم جلوتری

امشب فقط برای سرت گریه می کنم

از بس تو ای مسافر من گریه می کنی

دست مرا بگیر و ببر روی نیزه ها

امشب کبوتری زده پر با کبوتری

حرم ارباب